Statut

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA

 

Secțiunea I: Denumirea

Art. 1. Denumirea asociației este ”ASOCIAȚIA DE MEDICINĂ COSMETICĂ“ (în cele ce urmează, ”Asociația”), conform dovezii disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției la 12.10.2017.

Art. 2. Toate documentele emise de ”Asociație” vor purta denumirea, forma juridică, sediul social și numărul de ordine din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

Art. 3.  Asociația este persoană juridică română de drept privat, ce este înființată și care își va desfășura activitatea ca organizație medicală autonomă, profesională, având un caracter științific și educațional, apolitic și non-profit, reunind persoane cu pregătire medicală universitară (medici), care activează în domeniul dermatologiei, cu competențe și în dermato-cosmetologie, persoane care se bucură  de  recunoaștere profesională sau științifică și care manifestă un interes deosebit față de  acest domeniu medical.

Art. 4.  Asociația funcționează în acord cu dispozițiile O.G nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale acestui statut ( în continuare ”Statutul”).

 

Secțiunea a II-a: Sediul social

Art. 5. Sediul Asociației este în Municipiul Bucuresti, str. Strada Intrarea Aniversării, nr. 2C, etaj __ Camera ___, Sector 3.

Art. 6. Sediul poate fi mutat în orice altă localitate din România în baza hotărârii Adunării Generale a membrilor Asociației, adoptată în conformitate cu prevederile acestui Statut și prin înregistrarea mențiunilor corespunzătoare atât în Registrul asociațiilor si fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în circumscripția căreia se află sediul social inițial cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în circumscripția căreia se află noul sediu.

Art. 7. Asociația poate constitui filiale și sucursale, prin hotărârea adunării generale, adoptată în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

Art. 8. Filialele vor putea încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Asociatiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociației. Sucursalele vor fi structuri teritoriale fără personalitate juridică, drept pentru care vor desfășura activitățile date în competența lor de către Asociație.

 

Secțiunea a III-a:  Durata

Art. 9.  Asociația de Medicină Cosmetică se constituie pe durată nelimitată.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Secțiunea a IV-a:  Scopul Asociației

Art. 10. Scopul general al Asociației de Medicină Cosmetică constă în asigurarea dezvoltării profesionale continue, cresterea performanței medicale în domeniul dermatologiei și dermato-cosmetologiei și apărarea valorilor și intereselor acestei comunități medicale.

Art. 11.  De asemenea, Asociația urmărește și următoarele obiective:

 • Promovarea educației și instruirii profesionale în domeniul dermatologiei;
 • Colaborarea cu institute de învățământ superior medical, dar și din domenii înrudite, pentru perfectionarii unor specialiști cu o înalta pregătire profesională;
 • Colaborarea cu institute de cercetare din țară și din străinătate;
 • Ridicarea nivelului profesional și știintific al membrilor săi;
 • Susținerea și promovarea intereselor profesionale științifice, precum și protejarea activităților medicale ale tuturor membrilor Asociatiei, atât pe plan intern cât și internațional;
 • derularea unor activitati publicistice de specialitate.

 

Secțiunea a V-a:  Obiectul de activitate al Asociației

Art. 12. Asociația de Medicină Cosmetică se va axa pe desfășurarea următoarelor activități:

 • Colaborare cu Ministerul Sănătății, oricare alte instituții de cercetare științifică, instituții de învățământ superior, instituții publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din Romania sau din străinătate, precum și cu organisme și organizații internaționale în materie de dermatologie și dermato-cosmetologie;
 • Colaborare cu societăți sau asociații similare din străinătate;
 • Organizarea de manifestări științifice în țară, reprezentate de congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni științifice, asimilate la nivel european ca reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informații și materiale educaționale medicale, în beneficiul medicilor, al îmbunătățirii practicii acestora, al creșterii calității asistenței medicale și siguranței pacientului;
 • Participarea prin delegații săi la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice;
 • Publicarea de materiale și lucrări științifice în materie de dermatologie și dermato-cosmetologie, respectiv articole în reviste medicale, monografii,etc;
 • Organizarea de cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentare în țară și în străinatate;
 • Acordarea de premii și distincții pentru activitate profesional-știintifica deosebită;

 

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Secțiunea a VI-a:  Dobândirea calității de membru

 

Art. 13. Calitatea de membru al Asociației de Medicină Cosmetică, poate fi dobândită printr-o solicitare formulată în scris, adresată secretarului Asociației, care o va prezenta Consiliului Director în vederea aprobării.

Art. 14. Candidații vor accepta și vor respecta regulile instituite cu privire la calitatea de membru al Asociației, așa cum sunt prevăzute în Statut sau în orice alte regulamente și reguli stabilite de organele Asociației.

Art. 15. Numărul membrilor este nelimitat, neputând fi totusi, mai mic de 3 (trei). Registrul membrilor Asociației va fi ținut la zi prin grija secretarului.

 

Secțiunea a VII-a:  Categorii de membri

Art. 16.  Membrii titulari sau fondatori sunt persoanele cu pregătire universitară medicală (medici, biologi, biochimisti), specialiști în domeniul dermatologiei, precum și persoanele care dețin titlul de doctor în medicină, specialitatea dermatologie sau domenii asociate biologiei cutanate și care sunt implicați permanent în studierea fenomenelor medicale ce fac obiectul activității Asociației.

Membrii titulari vor fi îndreptățiți să voteze și sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.

Membrii asociați (fondatori) ai Asociației de Medicină Cosmetică  sunt:

 1. ENĂCHESCU CĂTĂLIN IONEL, cetățean român, identificat cu CI seria RT nr. 826905, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 29.11.2012, CNP 1711228450019, domiciliat în Municipiul București, Int. Aniversării nr. 2C, Sector 3;
 2. ENĂCHESCU ADINA-ELENA, cetățean român, identificată cu CI seria RD nr. 727639, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 20.01.2011, CNP 2710707287140, domiciliată în Municipiul București, Int. Aniversării nr. 2C, Sector 3;
 3. VIȘOIU IONUȚ-VIOREL, cetățean român, identificat cu CI seria RR nr. 699056, eliberată de SPCEP Sector 2, biroul nr. 4 la data de 13.07.2010, CNP 1690710287128, domiciliat în Municipiul București, Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. D7, sc. B, etaj 3, ap. 64, Sector 2

Art. 17. Membri simpli pot fi orice alte persoane cu studii superioare ce manifestă interes în legătură cu domeniile medicale de specialitate în care activeaza Asociația și care aderă la scopul și principiile acestei entități, cu acordul Consiliului Director.

Această categorie de membrii nu va putea vota hotărârile Asociației și nu va fi eligibilă  pentru functii în Consiliul Director.

Art. 18. Membri susținători sunt persoane sau organizații care contribuie sau sprijină, inclusiv material, realizarea scopului și obiectivelor Asociației de Medicină Cosmetică.

Membrii susținători nu au drept de vot în cadrul Asociației și nici nu vor fi eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.

 

Secțiunea a VIII-a: Drepturile și obligațiile membrilor Asociației

Art. 19. Membrii  Asociației au următoarele drepturi:

să exprime liber opiniile referitoare la activitatea Asociației;

– să participe la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;

– să participe la manifestările organizate de Asociație;

Art. 20.  Membrii Asociației au și următoarele obligații:

– să respecte prevederile prezentului Statut, ale Actului Constitutiv, precum și orice alte dispoziții interne ale Asociației;

– să respecte normele de etică și deontologie medicală;

– să se preocupe de perfecționarea competenței profesionale și științifice;

 

Secțiunea a IX –a: Încetarea calității de membru

 

Art. 21. Calitatea de membru va înceta în următoarele situații:

–  prin deces;

prin renuntare expresă, adresată în scris Consiliului Director;

– în cazul membrilor titulari/fondatori prin încetarea licenței de liberă practică medicală sau a statutului de medic specialist, cu exceptia cazului în care o asemenea încetare este  determinata de vârstă sau boală;

– prin excludere, aprobata prin hotărârea Consiliului Director ca urmare a nerespectării obligațiilor menționate la art. 20 din prezentul Statut;

– prin încetarea calificării deținute în domeniul dermatologiei.

Art. 22. În caz de abatere disciplinară, susceptibilă a atrage excluderea unui membru al Asociației,  Consiliul Director poate fi sesizat de orice alt membru al Asociației, sau se poate autosesiza.

Art. 23.  Excluderea este dispusă de către Consiliul Director prin votul secret a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Director.

Art. 24. Membrul a cărei excludere se solicită trebuie să fie  informat cu 14 zile înainte de data întrunirii Consiliului Director la care se va discuta excluderea, acesta fiind îndreptățit a se prezenta personal și de a fi asistat pentru audieri.

 

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

 

Art. 25.  Organele asociaţiei sunt:

 1. a) Adunarea Generală compusă din toti membrii asociați;
 2. b) Consiliul Director;

 

Secțiunea a X-a:  Adunarea Generală

Art. 26. Asociația de Medicină Cosmetică este condusă de către Adunarea Generală a membrilor titulari cu drept de vot. Hotărârile Adunării Generale adoptate în conformitate cu dispozițiile prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, dar și pentru Consiliul Director.

Art. 27. Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară o dată pe an, cu ocazia Congresului Național Anual sau Conferintei Naționale Anuale.

Art. 28. Atunci când este necesar Adunarea Generală se poate întruni în sesiune extraordinară.

Art. 29.  Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

 1. a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
 4. d) alegerea si revocarea cenzorului sau după caz, a membrilor comisiei de cenzori dacă va fi cazul;
 5. e) înfiinţarea de filiale și sucursale;
 6. f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 7. g) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 8. h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 30. Adunarea Generală a membrilor se convoacă, în sesiune ordinară, în scris, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de întrunirea acesteia, prin poștă sau e-mail. În convocator se va menționa data exactă, locul și proiectul ordinii de zi a ședinței Adunării Generale.

Art. 31.  Adunarea Generală se convoacă în sesiune extraordinară, în scris, ori de câte ori este necesar, cu cel putin 14 (paisprezece) zile înainte de data stabilită pentru ținerea acesteia, la cererea scrisă a majorității membrilor Consiliului Director. Pentru chestiuni urgente, Adunarea Generală va putea fi convocată în ședință extraordinară de către Președinte.

Art. 32. Adunarea Generală este legal constituită în cazul participării la ședința adunării a jumătate plus unul din numărul total de membri. În cazul în care nu se întrunește cvorumul la prima convocare, a doua ședință va fi legal ținută indiferent de numărul membrilor prezenți. Prin convocatorul primei ședințe a Adunării Generale se vor stabili și coordonatele (data, ora, locul) celei de-a doua ședințe.

Art. 33. Deciziile Adunării Generale se iau cu votul majorității absolute a membrilor cu drept de vot prezenți sau reprezentați în Adunare. Votul poate fi exprimat și prin mandatar cu procură autentică.

Art. 34. Membrii vor putea vota și prin mijloace electronice sau prin mijloace care permit comunicarea scrisă la distanta ( fax sau e-mail).

Art. 35. Ședințele Adunării Generale vor fi prezidate de Președinte sau, în cazul absenței acestuia, de către Vicepreședinte.

Art. 36. Secretarul tehnic al Adunării Generale va întocmi procesul – verbal al Adunării Generale, în care vor fi consemnate îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, membrii prezenți sau reprezentați prin intermediul votului prin corespondență, dezbaterile în rezumat și hotărârile luate. Procesul – verbal va fi semnat de către Președintele Adunării Generale și de către secretarul tehnic. Procesul – verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale.

Art. 37. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul secret va fi obligatoriu pentru numirea sau revocarea unui membru al Consiliului Director și al Comisiei de Cenzori, dar și pentru hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Asociației.

Art. 38. Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soțul, soția  sau ascendenții sau descendenții săi,  rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

Art. 39. Toate hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale cu respectarea dispozițiilor legale, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii inclusiv pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală, sau care au votat împotriva.

Art. 40. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai apelului.

Secțiunea a- XI –a: Consiliul Director

Art. 41.  Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

În prezent acesta va fi format din doi membrii, aleși pe o perioadă de 4 ( patru) ani:

 • 1 Președinte ;
 • 1 Vicepreședinte;

Art. 42. Un membru al Consiliului Director nu poate deține simultan două sau mai multe calități în cadrul Consiliului.

Art. 43. Alegerea membrilor Consiliului Director si a Presedintelui Ales se face prin vot uninominal, în baza candidaturilor depuse de membrii titulari.

Art. 44. Membrul titular care își depune candidatura pentru Consiliul Director va fi eligibil numai în cazul îndeplinirii următoarelor condiții, în mod cumulativ:

 • participă la îndeplinirea obiectivelor Asociației;
 • nu ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții, dacă Asociatia are ca scop sprijinirea activității acelei instituții.

Art. 45. Procesele-verbale ale ședintelor Consiliului Director vor fi transmise tuturor membrilor prin e-mail sau fax.

Art. 46. Președintele va beneficia de un mandat de 4 (ani) ani în cadrul Consiliului Director.

Art. 47. În cazul în care încetează calitatea de membru a unui membru din Consiliul Director, va fi reales un nou membru, cu respectarea procedurii prevăzute mai sus.

Art. 48. Asociația va fi reprezentată în raporturile cu terții, persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate de către Președintele în exercițiu. Consiliul Director poate împuternici terțe persoane pentru încheierea de acte juridice în numele și pe seama Asociației.

Art. 49. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 1. convoacă Adunarea Generală, indicând data, ora și locul la care se va ține;
 2. coordoneaza activitatea curenta a Asociatiei;
 3. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 4. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 5. răspunde în fața Adunării Generale pentru activitatea desfășurată;
 6. aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
 7. propune Adunarii Generale modificarea Statutului si a Actului Constitutiv;
 8. stabilește atribuțiile și salariile personalului angajat, recompense, indemnizații pentru funcțiile de conducere în limita fondurilor aprobate;
 9. propune cenzorul sau Comisia de cenzori pentru controlul activității financiar-contabile a Asociației, atunci când va fi cazul;
 10. aprobă împuterniciri speciale;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 50. Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la inițiativa Președintelui, iar in absenta acestuia, a Vicepreședintelui. Convocarea pentru întrunirea Consiliului Director va fi transmisa membrilor cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul întrunirii și ordinea de zi.

Art. 51. Consiliul Director  se  întrunește în mod valabil  în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi.

Art. 52. Consiliul Director va decide prin votul reprezentând majoritatea membrilor prezenți. Procesele-verbale ale ședintelor Consiliului Director vor consemna numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesele – verbale se semnează de către Președinte și se păstrează într-un registru special întocmit.

Art. 53. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la ședința Consiliului Director, sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre decizie, sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Secțiunea a- XII-a : Controlul Financiar intern

Art. 54. Pentru că la data constituirii Asociației de Medicină Cosmetică numărul membrilor asociați este sub 15, în prezent nu există obligația numirii unui cenzor.

Art. 55.  Controlul financiar va fi efectuat, de către membrul asociat Vișoiu Ionuț Viorel.

Art. 56. Dacă numărul asociaților va deveni mai mare de 15, Asociația va numi în mod obligatoriu un cenzor, care poate fi și o persoană din afara asociaţiei. Dacă numărul membrilor va depăși  100, atunci va fi numită o comisie de cenzori, potrivit dispozițiilor legale.

 

CAPITOLUL V

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

 

Art. 57. Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 200 RON și a fost vărsat integral în numerar de către asociați.

Art. 58.  Patrimoniul Asociației va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor Asociației.

Art. 59. Patrimoniul Asociației va putea  fi constituit și din:

 • donații și alte liberalități;
 • sponsorizări;
 • taxe provenind din organizare de manifestări cu caracter științific și de specialitate;
 • venituri din activități editoriale;
 • credite și împrumuturi;
 • orice alte venituri sporadice sau permanente provenite din activitățile întreprinse de Asociație.

Art. 60. În scopul obținerii sau completării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor sale, Asociația poate sprijini, cu respectarea prevederilor legale în materie, înființarea unor societăți comerciale a căror activitate nu contravine obiectivelor sale, și ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației.

Art. 61. Veniturile realizate de către Asociație urmează a fi dedicate exclusiv scopurilor sale enumerate în prezentul Statut.

Art. 62. Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 63. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații din disponibilitățile existente.

Art. 64. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 65. Asociația își încetează activitatea în următoarele cazuri:

 • de drept, în cazul imposibilității realizării scopului și obiectivelor prevăzute în acest statut;
 • reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
 • prin hotărârea Adunării Generale;
 • în caz de insolvabilitate a Asociației;
 • în alte cazuri prevazute de lege.

Art. 66. În cazul dizolvării, se procedeaza la lichidarea acesteia conform normelor legale în vigoare. Activul va fi destinat să acopere pasivul Asociației. Fondurile ce depășesc pasivul vor fi utilizate conform hotărârii Adunării Generale.

Art. 67. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării (dacă acestea vor exista)  nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 68. Bunurile pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, prin Hotărâre a Adunării Generale a Asociației în acest sens.

Art. 69. În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată ca urmare a faptului că scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice sau atunci când realizarea scopului a fost urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor.

Art. 70. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 71. Asociația își încetează existența la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 72. Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art. 73. Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile legislației aplicabile, în vigoare.

Art. 74.  Legea aplicabilă acestui Statut este legea română.

Art. 75. Prezentul Statut va putea fi modificat doar în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației de Medicină Cosmetică, în condițiile mai sus expuse.

 

Prezentul Statut a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi, 20.10.2017.

 

Asociați:

Enăchescu Cătălin –Ionel

Enăchescu Adina-Elena

Vișoiu Ionuț Viorel